ПНПУ Психолого-педагогічний факультет

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ


Склад кафедри:

1. ПАХОМОВА Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри.
2. БЕРЕЗАН Валентина Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
3. КОТЛОМАНІТОВА Галина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
4. КОНОНЕНКО Лілія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
5. САВЕЛЬЄВА Наталія Миколаївна– кандидат педагогічних наук, доцент.
6. САЙКО Наталія Олександрівна– кандидат педагогічних наук, доцент.
7. КОНОНОВА Марина Миколаївна– кандидат психологічних наук, доцент.
8.ПЕТРУШОВ Андрій Васильович– кандидат медичних наук, доцент.
9.БЕРЕЗАН Олексій Іванович– кандидат медичних наук, доцент.
10.ПОМОГАЙБО Валентин Михайлович – кандидат біологічних наук, професор-консультант.
11. ОЛЕФІР Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
12. Дмитрієнко Ірина Геннадіївна – старший викладач.
13. ГУБАРЬ Ольга Григорівна - старший викладач
14. ДРОЗД Лариса Василівна - асистент
15. БАРАНЕЦЬ Інна Володимирівна – асистент
16. ПАДУН Валентина Сергіївна – старший лаборант

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

     Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи, голова Полтавського осередку Української асоціації корекційних педагогів. Коло наукових інтересів окреслено проблемами інтеграції психологічних, педагогічних і медичних знань в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, удосконалення професійної підготовки логопедів і соціальних педагогів у ВНЗ, впровадження інноваційних технологій у корекційно-педагогічну і соціально-реабілітаційну роботу, організація логопедичної допомоги дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Автор понад 150 друкованих праць: монографії; посібники; методичні рекомендації; статті у виданнях країн СНГ, в зарубіжних країнах тощо.

     Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи почала функціонувати з перших днів заснування факультету підготовки вчителів початкових класів у складі єдиної кафедри педагогіки і методики початкового навчання (1977рік). Свою сучасну назву кафедра носить з 1 червня 2006 року. Випускова кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей 6.010106 – Соціальна педагогіка; 231- Соціальна робота, 6.010105 – Корекційна освіта, 016 - Спеціальна освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, забезпечує навчальний процес із 76 навчальних дисциплін і здійснює методичне керівництво 16 видами практик. Багато зусиль докладає професорсько-викладацький колектив кафедри до керівництва студентською наукою (на кафедрі працюють 12 проблемних груп і наукових гуртків), керівництва курсовими і дипломними дослідженнями, підготовкою студентів до участі у щорічних конференціях, зокрема «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика».

     З ініціативи кафедри було проведено низку міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, регіональних науково-практичних семінарів:
- «Педагогічні та соціально-психологічні аспекти виховання у контексті сучасного європейського виміру» (2006);
- «Реабілітаційна педагогіка:0 актуальні питання теорії та практики» (2008);
- «Новітні медико-психолого-педагогічні технології діагностики, запобігання і подолання мовленнєвих розладів» (2009);
- «Актуальні питання соціально-педагогічної, психологічної і корекційної роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах» (2012);
- «Становлення особистості дитини в умовах сталого розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти» (2014).
     Викладачі та співробітники кафедри активно долучаються до організації та проведення обласного навчально-методичного семінару «Школа вожатого» (2011-2014 р.р.). Доцентом кафедри Н. М. Савельєвою було укладено навчальний посібник «Дитячі оздоровчі табори – центри здоров’я і радості» (2012 р.).
     В умовах сьогодення колектив кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи значну увагу приділяє впровадженню новітніх технологій навчання й урізноманітненню форм презентації знань (ділові та рольові ігри, спеціально створені тренінги, круглі столи, дискусії; повного засвоєння, рівневої диференціації, «діалогу культур», комп’ютерних, особистісно орієнтованих тощо). У навчальній роботі викладачами активно використовуються мультимедійні засоби навчання, вивчається досвід провідних спеціалістів нашої країни та зарубіжжя.
     На базі кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи відкрито науково-практичну консультативно-діагностичну лабораторію «Діагностика, корекція, психолого-педагогічна і соціальна реабілітація». Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Вона здійснює свою діяльність із метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів вишу, учителів-логопедів, соціальних працівників України та інших країн до науково-практичної, діагностичної і консультативно-просвітницької роботи, дослідження актуальних проблем спеціальної освіти і соціальної роботи та впровадження інноваційних технологій у корекційну і соціальну роботу.
     Зважаючи на мету функціонування, лабораторія спрямована на проведення фундаментальних та прикладних педагогічних досліджень у галузі освіти і соціальної роботи, зокрема корекційної педагогіки і логопедії з метою розвитку та вдосконалення реабілітаційного, психокорекційного і логокорекційного технологічного процесінгу.
     Організація роботи лабораторії передбачає:
     – дослідження та узагальнення вітчизняного, зокрема регіонального, та зарубіжного досвіду з метою його популяризації та використання в галузі корекційної освіти шляхом співпраці з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, кафедрою логопедії НПУ імені М.П.Драгоманова, науково-дослідними установами та іншими вишами;
     – надання індивідуальної діагностико-корекційної допомоги особам з відхиленнями в психофізичному розвитку з метою визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально-трудової адаптації;
     – діагностики рівня готовності дітей з порушенням психофізичного розвитку до шкільного навчання;
     – проведення корекційно-розвивальних індивідуальних та індивідуально-групових занять із дітьми з порушеннями психофізичного, зокрема мовленнєвого розвитку (фонетико-фонематичний недорозвиток, загальний недорозвиток мовлення, заїкання, порушення письма та читання);
     – надання консультативно-методичної допомоги сім’ям, які виховують удома дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
     – розробку сучасних дидактичних матеріалів для корекційних педагогів та вищої школи в контексті підготовки майбутніх дефектологів, вчителів-логопедів, вихователів дітей із порушеннями психофізичного розвитку, асистентів учителів для навчальних закладів з інклюзивною та інтегрованою формою навчання, спеціальних психологів, соціальних педагогів, фахівців соціальної сфери тощо;
     – формування науково-методичної бази за тематикою діяльності лабораторії;
     – підготовку монографій, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій у галузі спеціальної освіти і соціальної роботи;
     – виконання та захист студентських наукових робіт, кандидатських і докторських дисертацій у галузі спеціальної освіти;
     – забезпечення підвищення якості підготовки майбутніх дефектологів, логопедів та кваліфікації професорсько-викладацького складу університету;
     – проведення всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, регіональних семінарів тощо;
     – виконання спільних розробок членів лабораторії, зокрема проекту «Навчання, виховання, соціальна та трудова адаптація дітей із порушеннями психофізичного розвитку»;
     – здійснення інших форм творчої співпраці, що передбачає впровадження інноваційних технологій логокорекції, діагностики, соціально-психологічного, соціально-педагогічного консультування і корекції, реабілітації (фізичної, психологічної, соціальної тощо).

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

     Під керівництвом Н. Г. Пахомової студентка ДФ-51 Товстуха Дарія здобула диплом II рівня, студенти ДФ-41 Добросол Яна отримала грамоту «За скрупульозність наукового дослідження» та Теліус Катерина – «За глибоке науково-теоретичне дослідження» (науковий керівник – ст. викл. О. І. Олефір) на IX Всеукраїнській олімпіаді з міжнародною участю з напряму «Корекційна освіта (за нозологіями)» ( 4-5 квітня 2013р.) у м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
     У 2014 році студентка групи ДФ-51 Добросол Яна посіла ІІІ місце X Всеукраїнській олімпіаді з міжнародною участю з напряму «Корекційна освіта (за нозологіями)» у м. Кам’янець-Подільський.


МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

     Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи продовжує підтримувати зв’язки з:
     - Московським державним педагогічним університетом;
     - Білоруським державним педагогічним університетом імені М. Танка (Мінськ).
     - Санкт-Петербурзьким державним педагогічним університетом імені О.І. Герцена;
     - Московським міським педагогічним університетом;
     - Інститутом корекційної педагогіки (Москва).

СПІВРОБІТНИЦТВО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, ІНШИМИ ВНЗ, ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:

     - Академія педагогічних наук України;
     - Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України;
     - Інститут спеціальної педагогіки АПН України;
     - Національний університет ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ);
     - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
     - Національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
     - Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка;
     - Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка;
     - Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя;
     - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
     - Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та ін.

КАФЕДРА ПІДТРИМУЄ ТВОРЧІ ЗВ’ЯЗКИ З:

     - Міжнародним фондом допомоги дітям і дорослим, потерпілим від чорнобильської аварії (м. Полтава);
     - Українсько-німецьким центром допомоги дітям з органічними ураженнями ЦНС (м. Київ);
     - Центром медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків «Клініка дружня до молоді» на базі Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні з метою профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі студентів І-ІII курсів та в контексті виховної роботи кураторськими академгрупами;
     - Полтавським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді з метою участі у волонтерському русі студентів у літній та канікулярний період (у м. Полтаві та районних центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) і проведення виробничих практик студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»;
     - Кримінальною міліцією у справах неповнолітніх УМВС Полтавської області (участь у ряді заходів, проведених цією структурою умвс, проведення виробничих практик студентів спеціальності «соціальна педагогіка»).

    Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи співпрацює з благодійною асоціацією «Світло надії», благодійним фондом «Громадське здоров’я», у формі проведення на їх базі навчальних і виробничих практик, курсових, дипломних і магістерських досліджень, консультування, проведення спільних заходів.
    Взаємозв’язки та співробітництво кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи із закладами системи освіти, охорони здоров’я та соціальної політики і сім’ї є вагомою й необхідною ланкою роботи, однією з умов забезпечення навчально-виховного процесу по професійній підготовці майбутніх педагогів.

     Наукову роботу кафедри можна переглянути, натиснувши на посилання, подане нижче:

Наукова та науково-методична робота