ПНПУ Психолого-педагогічний факультет

КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ, ПРИРОДНИЧИХ І МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИК ЇХ ВИКЛАДАННЯСклад кафедри:

1. ФЕДІЙ Ольга Андріївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
2. КАРАПУЗОВА Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, професор.
3. ГІБАЛОВА Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент
4. ЧУБ Костянтин Федорович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.
5. ПОЧИНОК Євгенія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент.
6. ПРОЦАЙ Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
7. ВЛАСЕНКО Наталія Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент.
8. ПАВЛЕНКО Юлія Григорівна - кандидат педагогічних наук, доцент.
9.ПОГРЕБНЯК Володимир Аркадійович– кандидат педагогічних наук, доцент.
10. БОГУТА Валентина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент
11. МІРОШНІЧЕНКО Тетяна Віталіївна - кандидат педагогічних наук, доцент.
12. МАКАРЕНКО Яна Миколаївна – асистент.
13. КУЛІМОВА Юлія Григорівна - кандидат педагогічних наук, асистент
14. БОГУНОВА Ірина Альбертівна – завідувач лабораторією електронного навчання.
15. Сіренко Віта Вячеславівна – старший лаборант.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

     Свою історію кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання започаткувала у вересні 2016 року. У результаті реорганізації нині об’єдналися кафедри, що були основоположниками створення психолого-педагогічного факультету (1978-1979 н.р.) – кафедра педагогіки та методики початкового навчання й кафедра природничих і математичних дисциплін початкового навчання. Завідувач новоствореної кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання є доктор педагогічних наук, професор зі стажем безперервної роботи в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка понад 25 років – Федій Ольга Андріївна.

    Федій Ольга Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; член міністерських комісій з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта; член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»; член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта»; голова навчально-методичної лабораторії «Інноваційних освітніх рішень» та наукової лабораторії з естетотерапії (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка); член ученої ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського; член редколегії журналів «Етика і естетика педагогічної дії» (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) та «Імідж сучасного педагога» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка). У 2010 році Ольга Андріївна захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (науковий консультант – доктор педагогічних наук, проф. Хомич Лідія Олексіївна) у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (голова спеціалізованої ради – доктор філософських наук, професор, академік НАПН України Зязюн Іван Андрійович (1938-2014).

    Ольга Андріївна досліджує проблеми гуманізації та естетизації процесу формування сучасної особистості на засадах особистісно орієнтованої освітньої парадигми. Є автором ідеї естетотерапевтичної концепти в педагогічному просторі навчально-виховного закладу освіти. Має понад 170 публікацій, з яких 84 – одноосібні. Серед них 2 монографії, 1 навчальний посібник «Естетотерапія» (2 видання з грифом Міністерства освіти і науки України), 2 словника, 5 навчально-методичних посібники, 20 навчально-методичних рекомендацій, 2 статті у наукометричних виданнях, 57 статей опублікованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України та ін.

  Монографія Федій О. А. «Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика» (2009р.) посіла третє місце у 2010 р. на Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову і методичну працю з проблем педагогічної і мистецької освіти у номінації «Краща наукова праця з проблем педагогічної і мистецької освіти».

    У 2016 році Ольга Андріївна пройшла стажування в Eastern Evropean Center of the Fundamental Researchers (Czech republic) на тему «Aesthetotherapy: productive pedagogical communication and personal comfort of the child» (Total: 150 hours, including 36 contact hours, 72 individual work hours and 42 hours for the scientific report).
ЗВІТ КАФЕДРИ 2016-2019ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

    До складу кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання входять: О. А. Федій – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор; Н. Д. Карапузова – кандидат педагогічних наук, професор; Н. В. Гібалова – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завкафедри; В. М. Богута – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з виховної роботи; К. Ф. Чуб – кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана; Є. А. Починок – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана; Л. П. Процай – кандидат педагогічних наук, доцент; Ю. Г. Павленко – кандидат педагогічних наук, доцент; В. А. Погребняк – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант; Л. Г. Хоменко – кандидат фізико-математичних наук, доцент; Т. В. Мірошніченко – кандидат педагогічних наук, доцент; Н. О. Власенко – кандидат біологічних наук, доцент; Ю. Г. Кулімова – кандидат педагогічних наук, асистент; Я. М. Макаренко – асистент; Л. Г. Матвієнко – завідувач лабораторії (у декретній відпустці); І. А. Богунова – завідувач лабораторії; М. С. Кошман – старший лаборант.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання бере участь у підготовці фахівців освітніх ступенів бакалавр, магістр та аспірант за спеціальностями: «Початкова освіта», «Психологія», «Спеціальна освіта», «Соціальна робота», «Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Хореографія», здійснює керівництво різними видами практик, а також забезпечує навчальний процес низкою навчальних дисциплін:

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА:

Електронне навчання

     Передбачає оволодіння: інформаційно-комунікаційними освітніми технологіями; педагогічними та технічними методами організації електронного навчання; технологіями проектування інформаційного освітнього е-середовища.

Програма підготовки за спеціалізацією «Електронне навчання» передбачає викладання таких навчальних дисциплін:

- Основи інформаційної безпеки

- Сучасні інтернет-технології електронного навчання

- Сучасні системи програмування в освіті

- Комп'ютерна графіка і анімація

- Технології створення відеоуроків

- Технології створення електронних навчальних посібників

- Електронне портфоліо в освіті

- Основи медіаосвіти

- Педагогіка і психологія віртуального спілкування

- Тьюторство в електронному навчанні

     Детальну інформацію про спеціалізацію «Електронне навчання» для студентів та магістрантів спеціальності 013 «Початкова освіта» можна дізнатися за посиланням:

https://sites.google.com/view/elearning-pnpu/

Іноземні мови та літератури (англійська, німецька)

Оволодіння:

- Методичними прийомами формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності; розвитку інтересу до вивчення іноземних мов і зарубіжної літератури.

- Комунікативним, особистісно зорієнтованим, діяльнісним, інтегративним підходами у процесі навчання іноземних мов і зарубіжної літератури у загальноосвітній школі.

Українська мова та література

Передбачає :

- Оволодіння компетентністю з української мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти) та літератури, здатністю вдосконалювати та підвищувати власний компетентнісний рівень.

- Реалізація на практиці методів й методики формування в учнів філологічних компетенцій, діагностування навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

    На На кафедрі працює дві наукові школи, очолювані провідними викладачами та науковцями.

Наукова школа
«Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища»
Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. Федій О.А.

    Коло інтересів наукової школи, очолюваної Ольгою Андріївною Федій, об’єднує молодих науковців, що займаються дослідженням проблем гуманізації та естетизації процесу формування сучасної особистості на засадах особистісно-орієнтованої освітньої парадигми.     Під керівництвом Федій О. А. захищено чотири кандидатських дисертацій: Мірошніченко Т. В. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання засобів естетотерапії у навчально-виховному процесі» (2014 р.), Сільчук О. В. «Формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу» (2016 р.), Роман Т. М. «Формування емоційно-вольової культури майбутніх учителів початкових класів у процесі психолого-педагогічної підготовки» (2016 р.), Степури Ю.Г. «Підготовка майбутніх педагогів до соціального виховання учнів початкової школи засобами естетотерапії» (2016 р.). Нині аспірантами Ольги Андріївни є Заїчко А.С., Вишар Є.В., Чупрун О.С., Кашкалда В.В., Капустян О.Ю. та докторант Погребняк В.А.     Під егідою проф. Федій О.А. та за активної участі молодих науковців наукової школи створено майстерню-музей ляльок наукової лабораторії з естетотерапії «Технології естетотерапії в сучасному освітньо-інформаційному просторі», а також Е-портфоліо естетотерапевтичних технологій: фотокейси, фонотеки з арт-терапії, музикотерапії, пісочної терапії та ін.


Наукова школа
«Удосконалення природничої та математичної підготовки студентів психолого-педагогічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів України»
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Карапузова Н. Д.

     Основні досягнення наукової школи Наталії Дмитрівни – 5 захищених кандидатських дисертацій (Ю. Г. Павленко «Музеї педагогічного профілю як фактор професійної підготовки майбутніх учителів» (2008 р.), Є. А. Починок «Педагогічні умови формування ергономічних компетенцій у майбутніх учителів початкових класів» (2009 р.), Л. П. Процай «Педагогічні ідеї і просвітницька діяльність В. А. Євтушевського (1836–1888 рр.)» (2011 р.), Л. Г. Дзюба-Шпурик «Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями» (2016 р.), Н. М. Головня «Формування професійної мобільності майбутнього вчителя на засадах дидактичного вибору» (2017 р.), видано підручник «Основи природознавства» і чотири навчальні посібники та підручники з грифом МОН: «Педагогічна генетика», «Основи педагогічної ергономіки», «Математика», монографії у зарубіжних виданнях «Lambert Academic Publishing»: «Педагогическое наследие В. А. Євтушевського (1836-1888 р.р.)», «Педагогическая ергономіка начальной школы: Эргономический поход в организации ученого процесса начальной школы», багаточисельні навчально-методичні посібники, затверджені вченою радою ПНПУ імені В. Г. Короленка, зокрема, «Позакласна робота з математики в початкових класах». На даний час отримано 2 авторські свідоцтва.

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

     На кафедрі початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання постійно діють проблемні групи: «Актуальні проблеми естетотерапії» (проф. Федій О.А.), «Використання web-технологій в роботі вчителя початкової школи» (доц. Гібалова Н.В.), «Музейна педагогіка в початковій освіті» (доц. Павленко Ю.Г.), «Створення освітніх web-ресурсів» (доц. Процай Л.П.), «Здоров’язбережувальні технології у сучасній початковій школі» (доц. Починок Є.А.), «Формування творчих здібностей особистості» (доц. Богута В.М.), «Естетотерапевтичний підхід до організації навчання і виховання учнів початкової школи» (доц. Мірошніченко Т.В.), «Екологічна освіта та виховання» (доц. Власенко Н.О.), «Соціально-дидактичний аспект технологій естетотерапії» (ас. Кулімова Ю.Г.), «Довкілля» (ас. Макаренко Я.М.).


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ «ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РІШЕНЬ»


     З 2017 року під егідою проф. Федій О.А. на кафедрі функціонує навчально-методична лабораторія «Інноваційних освітніх рішень», метою якої є удосконалення підготовки фахівців за спеціальністю 013 Початкова освіта та формування готовності майбутніх учителів початкової школи до запровадження нового змісту освіти відповідно до проекту Державного стандарту початкової освіти. За час існування навчально-методичної лабораторії викладачі кафедри взяли участь у різноманітних науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах.


Зустріч із представниками Міжнародного інституту розвитку інтелекту International Mind Education Institute (Корея) (м. Полтава, 2018 р.)


Міжкафедральний семінар «Нова українська школа:від стратегій до тактики» (м. Суми, 2018 р.)


Міжкафедральний семінар «Реформа початкової освіти у вимірах діяльності регіональних педагогічних закладів вищої освіти» (м. Бердянськ, 2017 р.)


Науково-практичний семінар «Інноваційні педагогічні рішення: реалії та перспективи Нової української школи» (м. Кам’янець-Подільськ, 2018 р.)


    В рамках роботи навчально-методичної лабораторії доценти Гібалова Н.В., Починок Є.А. та Процай Л.П. пройшли навчання у форматі швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні — DOCCU».

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ


НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання постійно організовує і проводить міжнародні, всеукраїнські науково-практичні конференції та регіональні семінари (Щорічні педагогічні читання, присвячені святкуванню річниці дня народження В.О. Сухомлинського «Справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини», Всеукраїнські науково-практичні конференції «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення», EcoEdCamp «Екскурсії в природу та їх роль в екологічному вихованні молодших школярів»та ін.).


#Сухомлинківські#читання     Наукова співпраця кафедри закріплена угодами з Uniwersytetem Marii Curie-Sklodowskоі (Польща), Міжнародним інститутом розвитку інтелекту» (Корея), Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом педагогіки і психології педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Мелітопольським державним педагогічним університетом ім. Б. Хмельницького, Чернігівським національним педагогічним університетом імені Т.Г. Шевченка, Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка та ін.


НАУКОВА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

     Важливим напрямом розгортання наукової діяльності студентів є їхня участь у фахових змаганнях, конкурсах, олімпіадах університетського і всеукраїнського рівня.

Вагомим здобутком кафедри є результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галуззю «Початкова освіта». Так, у 2016–2017 н. р. на Конкурсі (м. Дрогобич), робота вихованки кафедри була представлена вперше, студентка Наталія Топчій була нагороджена дипломом ІІ ступеня. Тема наукової роботи – «Елементи музейної педагогіки у навчально-виховному процесі початкової школи» (науковий керівник – доц. Ю. Г. Павленко). У 2017–2018 н. р. студентка Віта Сіренко виборола ІІ місце (м. Вінниця) Тема наукової роботи – «Педагогічна пісочна терапія – інновація у початковій освіті» (науковий керівник – доц. Т. В. Мірошніченко).Н. Топчій – володарка диплому ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Початкової освіти», 2017 р.В. Сіренко – володарка диплому ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Початкової освіти», 2018р.


     Під керівництвом викладачів кафедри студенти здобули ряд вагомих перемог та відзнак на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта». Зокрема, у 2017 році Дар’я Гвоздик здобула диплом ІІ ступеня та почесну грамоту в номінації «Кращий урок з української мови» (м. Кам’янець-Подільський); у 2018 році Сергій Совин у яскравій та високопрофесійний боротьбі студентів усієї країни (56 учасників) посів І місце (м. Кам’янець-Подільський), а також отримав грамоти в номінаціях «Кращий урок з математики» та «Наполегливість». Чи не вперше в історії змагань студентів цієї спеціальності на небосхилі педагогічної дії вчителя початкової школи з'явилась надія відродження «молодих Сухомлинських» нашого часу!С. Совин – переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта», 2018 р.Д. Гвоздик – володарка диплому ІІ ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта», 2017 р.


Олімпіада з Початкової освіти. Сергій Совин - переможецьК. Рябчун — переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Початкова освіта”, 2019. Тема науково-педагогічного дослідження – «Формування цифрового громадянства учнів початкової школи» (науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Людмила Процай).


ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ 2019!

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» ВИ ЗМОЖЕТЕ:

     • Стати висококваліфікованим спеціалістом у галузі початкової освіти. На Вас чекають найкращі викладачі університету: доктори, професори, кандидати наук, заслужені працівники освіти, діячі мистецтв – артисти, художники, музиканти, хореографи, у співробітництві та співтворчості з якими Ви зможете здобути глибокі й міцні знання, вміння й навички, оволодіти сучасними методиками викладання.
     • Оволодіти інноваційними методами і технологіями навчання, комп’ютерною та мультимедійною технікою, мережею Інтернет в комфортних умовах навчання в затишних аудиторіях, оснащених сучасним обладнанням.
     • Реалізувати свій науково-творчий потенціал у процесі роботи у проблемних групах, здійснюючи виступи на брифінг-семінарах та студентських науково-практичних конференціях, брати участь в університетських та всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності «Початкова освіта».
     • Провести свої студентські роки у цікавій творчій атмосфері завдяки участі у Народному самодіяльному камерному хорі імені П. Т. Лиманського, Народному ансамблі спортивного бального танцю «Грація», Українському народному хорі «Калина», Народному ансамблю танцю «Весна», Народному ансамблю сучасного балету «Марія», Народному естрадно-музичному центрі «Вікторія», а також в заходах студентської творчості «Зорепад», «Театр казок» та ін.


Для отримання кваліфікованої консультації щодо вступу до
Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка
на спеціальність «Початкова освіта»
звертайтеся за адресою:
36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2.
навчальний корпус №1, к. 8. приймальна комісія

Ми запрошуємо всіх,
хто мріє здобути цікаву, престижну, почесну і потрібну професію,
бути конкурентноспроможним на ринку праці завдяки високій
фаховій підготовці, хто прагне особистісно-творчої самореалізації у
процесі навчання і виховання майбутніх поколінь!