ПНПУ Психолого-педагогічний факультет

МЕТОДИЧНА РОБОТА


    Склад методичної ради факультету:

    Голова методичної ради – ст.викладач Шевчук Вікторія Валентинівна.
    Секретар методичної ради – ст.викладач Мірошніченко Т.В.
    Представники від кафедр:
1. кафедра дошкільної освіти – доц. Манжелій Н.М.
2. кафедра музики – доц. Лобач О.О.
3. кафедра образотворчого мистецтва – доц. Мохірєва Ю.А.
4. кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання – ст.викладач Мірошніченко Т.В.
5. кафедра психології – доц. Перетятько Л.Г.
6. кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи – доц. Сайко Н.О.
7. кафедра філологічних дисциплін і методики їх викладання – доц. Мартиросян Л.І.
8. кафедра хореографії – доц. Рева Я.Г.

     Локальні нормативні документи з організації навчального процесу в ПНПУ

     http://vn.pnpu.edu.ua/localnormbaza.php

    

ЗВІТ З МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 2016-2017 Н.Р.

Звіт про методичну роботу психолого-педагогічного факультету у 2016-2017 н.р.

Звіт про результати методичної роботи психолого-педагогічного факультету за 2016-2017 н.р.

Презентація звіту про методичну роботу психолого-педагогічного факультету у 2016-2017 н.р.

    

Навчально-методичні матеріали для кафедр


Платформа Web of Science

 

Проект "Торнадо"

 

Зразок екзаменаційного білета на 2017 – 2018 н.р.

 

Додаток до індивідуального плану викладача на 2017 – 2018 н.р.

 

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни від 30.08.2017

 

Форма комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни на 2017 – 2018 н.р.

 

Форма конспектів лекцій навчальної дисципліни на 2017 – 2018 н.р.


Форма навчальної програми навчальної дисципліни на 2017 – 2018 н.р.

 

Форма робочої програми навчальної дисципліни на 2017 – 2018 н.р.

 

Форма навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни на 2017 – 2018 н.р.

 

Стандарт бібліографічних посилань

 

Особливості складання бібліографічних посилань

 

    Що включає науково-методичне забезпечення навчального процесу?

     Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає:
     - державні стандарти освіти; навчальні плани;
навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
     - підручники і навчальні посібники;
     - інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
     - індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
     - контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
     - методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних проектів (робіт).

     Які складові навчально-методичного забезпечення є державними, а які вищого закладу освіти?
     До державних складових навчально-методичного забезпечення відносяться:      - державні стандарти освіти;
     - навчальні плани;
     - навчальні програми з усіх нормативних навчальних дисциплін;
     - програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
     - підручники і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти.

     - До складових навчально-методичного забезпечення, які розробля¬ються вищим закладом освіти відносяться:
     - робочі навчальні плани та програми;
     - навчальні програми з вибіркових навчальних дисциплін;
     - навчальні посібники без грифу Міністерства освіти;
     - інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
     - індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни;
     - контрольні завдання до семі¬нарських, практичних і лабораторних занять;
     - контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
     - методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових і дипломних проектів (робіт);
     інші матеріали, які визначає викладач, кафедра (предметна або циклова комісія), вищий заклад освіти.
     З кожної дисципліни викладач розробляє навчально-методичний комплекс, який зберігається на відповідній кафедрі та містить:
     - навчальну програму;
     - робочу програму;
     - підручники, навчальні посібники, опорні конспекти лекцій;
     - індивідуальний план викладача з картками обліку навчального навантаження;
     - пакет візуального супроводження курсу;
     - завдання для практичних і лабораторних занять;
     - методичні вказівки та тематику контрольних робіт для студентів;
     - контрольні тести до семінарських, лабораторних занять, індивідуальної та самостійної роботи;
     - екзаменаційні білети та залікові питання;
     - пакети контрольних завдань для комплексної перевірки залишкових знань студентів з дисципліни;
     - методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни;
     - методичні вказівки з використання ПЕОМ з дисципліни;
     - методичні вказівки та тематика курсових та дипломних робіт;
     - програми й вказівки до проходження студентами навчальної і виробничої практики.

     У деканаті зберігаються:
     - навчальні плани;
     - освітньо-кваліфікаційна характеристика;
     - освітньо-професійна програма;
     - графіки навчального процесу;
     - розклади сесій;
     - академічні журнали;
     - екзаменаційні відомості;
     - індивідуальні плани роботи студентів;
     - журнал обліку успішності;
     - таблиці рейтингу студентів.

План роботи методичної ради на 2016-2017 н.р.