Виробнича педагогічна практика у студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього рівня «бакалавр»

Завершилася виробнича педагогічна практика у студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього рівня «бакалавр» груп ДО-46, 47, 221, яка тривала з 14.09.2020 р. до 23.10.2020 р.

Виробнича педагогічна практика проходила на базі ЗДО, де тривала 4 тижні, потім у ЗЗСО – 2 тижні. Вона мала 9 кредитів та 9 змістових модулів: «Методика виховної роботи», «Психологія», «Дошкільна лінгводидактика», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Основи природознавства з методикою», «Методика образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей», «Методика музичного виховання», «Методика проведення занять з народознавства» та за додатковою спеціалізацією «Педагогіка початкової освіти» / «Методика навчання англійської мови та зарубіжної літератури».

Під час проходження практики студенти вивчали нормативну базу закладу освіти, проводили заняття з усіх розділів програми ЗДО, організовували різноманітні режимні процеси, удосконалювали вміння толерантно комунікувати з дітьми, їх батьками, педагогічним колективом, адміністрацією закладу в умовах карантинних заходів, поповнювали навчально-методичний фонд вікової групи та класу початкової школи, проводили науково-педагогічне дослідження за темою курсової роботи.

Аналіз матеріалів практики засвідчив, що майбутні фахівці дошкільної освіти успішно закріпили теоретичні знання, уміння та навички, які вони отримали на заняттях із дошкільної педагогіки, психології та спеціальних методик; сформували та розвинули професійне вміння самостійно вирішувати виробничі завдання за умов професійної діяльності, успішно оволоділи сучасними методами, формами й засобами праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Виробнича педагогічна практика сприяла формуванню та удосконаленню таких компетентностей: здатність до самостійності та ініціативності; здатність до толерантності; здатність усвідомлювати самоцінність і унікальність дошкільного періоду дитинства, значення ампліфікації розвитку дітей в освіті; здатність застосовувати базові загальні знання; здатність застосувати професійно зорієнтовані знання в практиці дошкільної та початкової освіти; здатність володіти процедуральними (прикладними) знаннями, фаховими вміннями та навичками з урахуванням сучасних освітніх підходів; здатність знаходити фахово доцільну інформацію; здатність володіти термінологією та комунікативно-мовленнєвими засобами; здатність до професійного самовдосконалення; здатність до професійної відповідальності; здатність конструктивно співпрацювати з родинами тощо.

Результати практики були обговорені та узагальнені викладачами на засіданні кафедри дошкільної освіти.

You may also like...